TERMENI GENERALI PRIVIND CONTRACTUL DE CREDIT

Termenii următori vor avea semnificațiile atribuite acestora mai jos, atunci când sunt utilizați în cuprinsul acestor Termeni Generali privind Contractul de Credit sau al Contractului de Credit:

Birou de Credit

Orice entitate de drept privat care gestionează sisteme de evidență de tipul birourilor de credit, conform definiției din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, ce colectează date privind solvabilitatea și gradul de îndatorare ale împrumutaţilor persoane fizice și pune aceste date la dispoziția membrilor participanți la sistem;

Caz de Culpă

Producerea oricăreia dintre următoarele situații va fi considerată un caz de culpă săvârșit de Împrumutat în baza Contractului de Credit:

(a) neexecutarea de către Împrumutat a oricăreia dintre obligațiile prevăzute de Clauza 8 și Clauza 9 ale Termenilor Generali;

(b) furnizarea de informații inexacte, false ori incomplete privind Împrumutatul și/sau Creditul;

(c) plata cu întârziere a oricărei sume din Valoarea Totala Platibila de către Împrumutat, în baza Contractului de Credit, sau a oricăror dobânzi penalizatoare acumulate ca urmare a întârzierii la plata respectivă;

(d) nefurnizarea informațiilor solicitate de Creditor cu privire la Contractul de Credit și executarea acestuia

Contract de Credit

Contractul care reglementeaza relațiile dintre Părți, incluzând informatii privind Partile, Conditiile Speciale privind furnizarea Creditului de catre Creditor și prezentii Termeni Generali privind Contractul de Credit;

Contul Creditorului

Contul(rile) bancar(e) al(e) Creditorului, indicat(e) în cuprinsul Contractului de Credit și pe Pagina de Pornire a Creditorului;

Creditor

ZAPLO IFN S.A., o societate pe acțiuni ce funcționează conform Legislației Aplicabile, cu sediul social în București, Sector 1, Nicolae G. Caramfil, nr. 49, etajul 3, organizată ca instituție financiară nebancară, înregistrată în Registrul General al Băncii Naționale a României sub nr. RG-PJR-41-110297, având un capital social în valoare de 900.000 RON;

Credit

Credit furnizat de Creditor Împrumutatului, în conformitate cu prevederile Contractului de Credit;

 

DAE

Dobânda anuală efectivă, reprezentând costul aferent Creditului, calculată în conformitate cu o formulă definită prin lege și descrisă în acești Termeni Generali privind Contractul de Credit;

Data Rambursării

Data rambursării Valorii Totale Platibila datorata de Împrumutat este data calendaristica prevăzută în cuprinsul Contractul de Credit sau astfel cum a fost modificata in urma Reesalonarii;

Dobândă

Rata Dobânzii este fixă si este indicată în Contractul de Credit; Dobanda va fi achitată de Împrumutat Creditorului ca urmare a acordării și pentru utilizarea Creditului.

Formula de calcul a Dobanzii este dupa cum urmeaza:

Dobanda = (Suma Creditului x Rata dobanzii x Durata creditului exprimata in numar de zile) / 365 de zile

Împrumutat

O persoană fizică având capacitate civilă, ce acționează în scopuri care se află în afara activității sale profesionale sau comerciale, domiciliată în România, care solicită un Credit și este interesată să încheie Contractul de Credit cu Creditorul;

Legislația Aplicabilă

Legile și reglementările aplicabile din România, inclusiv cele care reglementează contractele de credit pentru consumatori;

Pagina de Pornire

Website-ul Creditorului, situat la adresa www.zaplo.ro, unde Împrumutatul înregistrează, creează Profilul Împrumutatului și acceptă Contractul de Credit;

Partenerul Creditorului

Partenerii Creditorului menționați pe Pagina de Pornire;

Părți

Împrumutatul și Creditorul respectiv, iar “Parte” va însemna oricare dintre aceștia;

Profilul Împrumutatului

Pagina Împrumutatului de pe Pagina de Pornire, care după înregistrarea Împrumutatului pe Pagina de Pornire va fi în permanență accesibilă de Împrumutat, prin introducerea numelui de utilizator și a parolei unice pe Pagina de Pornire;

Reeșalonare – posibilitatea Imprumutatului de a modifica Data Rambursarii, cu perioade succesive de 30 (treizeci) de zile, in scopul extinderii termenului de utilizarea a Creditului, în limita unei perioade maxime cumulate de 365 de zile de la data acordării Creditului inițial, dar nu mai mult de 10 (zece) Reeșalonari, in conditiile prevazute in Contractul de Credit;

Soldul Curent al Creditului

Este reprezentat de suma Creditului acordat de Creditor Împrumutatului;

Valoarea Totala Platibila datorata de Împrumutat

Suma totală, incluzand Creditul total acordat si dobanzile aferente Creditului, datorate de Împrumutat, indicate în Profilul Împrumutatului;

Termeni Generali

Acești Termeni Generali privind Contractul de Credit cu Creditorul, ce fac parte integrantă din Contractul de Credit. Termenii Generali sunt disponibili în orice moment pe Pagina de Pornire a Creditorului;

 1. Cererea de Credit

1.1. Împrumutatul declară că informațiile prevăzute în formularul de cerere de Credit de pe Pagina de Pornire sunt adevărate, complete și neînșelătoare, astfel încât să permit Creditorului o evaluare riguroasă a capacității sale de rambursare, iar Împrumutatul cunoaște sancțiunile penale prevăzute de Codul Penal pentru infracțiunea de fals în declarații.

1.2. Formularul de Informaţii Standard la Nivel European privind informaţiile precontractuale este disponibil pe Pagina de Pornire a Creditorului, la data alegerii de către Împrumutat a sumei Creditului şi duratei Creditului specifice. La solicitarea expresă a Împrumutatului, Creditorului va pune la dispoziţia acestuia Formularul de Informaţii Standard la Nivel European inclusiv pe hârtie sau pe alt suport durabil. Împrumutatul a luat la cunoştinţă că are opţiunea de a menţine perioada de 15 zile privind punerea la dispoziţie de către Creditor a formularului de Informaţii Standard la Nivel European sau de a renunţa la acest termen. În cazul în care Împrumutatul hotăreşte să menţină termenul de 15 zile menţionat mai sus va contacta Creditorul în vederea efectuării formalităţilor necesare, Creditul putând fi acordat numai după expirarea acestui termen. Prin încheierea prezentului Contract de Credit, Împrumutatul, după caz, fie renunţă la termenul de 15 zile menţionat mai sus, fie confirmă expirarea termenului de 15 zile în cazul în care a contactat Creditorul în acest sens.

1.3. Împrumutatul confirmă că nu există condiții de natură să afecteze în mod negativ solvabilitatea Împrumutatului. Împrumutatul va furniza toate informațiile și documentele solicitate pentru a permite Creditorului să efectueze propria analiză în acest sens.

1.4. Împrumutatul acceptă în mod expres să fie apelat de către Creditor la numărul de telefon al Împrumutatului indicat pe formularul de cerere de Credit, apeluri ce vor fi efectuate pe cheltuiala Creditorului. Prin efectuarea înregistrării sale, se va considera că respectivul Împrumutat și-a dat aprobarea explicită privind înregistrarea convorbirilor telefonice dintre acesta și Creditor.

1.5. Împrumutatul va utiliza doar mijloace și dispozitive ce asigură comunicarea și transferul de date în siguranță, în scopul comunicării cu Creditorul.

 1. Încheierea Contractului de Credit

2.1. Contractul de Credit se încheie la distanță. Fără a se aduce atingere dreptului de retragere prevăzut de Clauza 4 de mai jos, Împrumutatul își exprimă acordul privind încheierea Contractului de Credit prin depunerea cererii de credit la Creditor și prin acceptarea electronică a Contractului de Credit în cadrul Profilului Împrumutatului. Contractul de Credit este considerat încheiat în conformitate cu Clauzele 2.2. și 2.3. de mai jos.

2.2. În cazul în care Împrumutatul a selectat metoda de plată “Online” în Profilul Împrumutatului, Contractul de Credit se consideră încheiat prin primirea emailului prin care Creditorul acceptă cererea de credit din partea Împrumutatului, având atașat Contractul de Credit, iar Creditorul va transfera de îndată suma Creditului în contul Împrumutatului indicat de către acesta.

2.3. În cazul în care Împrumutatul a selectat metoda de plată “Offline” în Profilul Împrumutatului, suma Creditului va fi pusă la dispoziția Împrumutatului la sediul Partenerului Creditorului, după prezentarea documentelor de identificare valabile Partenerului Creditorului. În acest caz, Contractul de Credit va fi considerat încheiat în momentul ridicării sumei menţionate în Contractul de Credit.

2.4. Potrivit articolului 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, prezentul contract constituie titlu executoriu.

 1. Calculul DAE

3.1. DAE reprezintă un procent ce reflectă cheltuielile totale aferente Creditului (prezente și viitoare), precum dobânzi, comisioane, cheltuieli directe și indirecte, speze de orice natură, cunoscute de Creditor și datorate de Împrumutat.

3.2. DAE se calculează la data încheierii Contractului de Credit, cu respectarea Legislației Aplicabile, în baza prezumției menținerii validității Contractului de Credit pe durata agreată și a îndeplinirii de către Creditor și Împrumutat a obligațiilor acestora, în conformitate cu termenii contractuali și până la Data Rambursării.

 1. Dreptul de retragere

4.1. Împrumutatul are dreptul de a se retrage din Contractul de Credit, fără a furniza Creditorului vreun motiv al retragerii. Împrumutatul are dreptul să se retragă din Contractul de Credit înainte de expirarea unui termen de 14 (paisprezece) zile de la încheierea Contractului de Credit, conform Clauzei 2 de mai sus.

4.2. Retragerea Împrumutatului se va efectua în scris, prin trimiterea de către Împrumutat a unei notificări de retragere Creditorului sub formă de scrisoare, la adresa de corespondență a Creditorului. Împrumutatul va indica următoarele în notificarea de retragere:

(i) numele și sediul social ale Creditorului;

(ii) prenumele și numele Împrumutatului;

(iii) notificarea retragerii din Contractul de Credit;

(iv) locul și data încheierii notificării. Pentru evitarea oricărei îndoieli, notificarea trimisă după expirarea termenului de 14 (paisprezece) zile de la încheierea Contractului de Credit nu va produce efecte juridice, iar Contractul de Credit va fi valabil pe toată durata acestuia.

4.3. Împrumutatul are obligația de a rambursa Creditorului (i) principalul tras din Creditul total acordat  și (ii) Dobânda acumulată asupra principalului până la data rambursării și calculată pentru durata utilizării efective a Creditului, fără întârziere și în orice caz în termen de 30 (treizeci) de zile de la trimiterea notificării de retragere a Creditorului.

4.4. Contractul de Credit este considerat desființat la data îndeplinirii condițiilor mai sus menționate, în conformitate cu Clauzele 4.1, 4.2. și 4.3 de mai sus.

 1. Rambursarea Creditului și plata Dobânzii

5.1. Împrumutatul va rambursa integral Creditorului, la Data Rambursării specificată în Contractul de Credit, Valoarea Totala Platibila datorata de Împrumutat, într-o singură tranșă, incluzând Creditul efectiv acordat și dobânda convenită de Părți în Contractul de Credit.

5.2. Împrumutatul va efectua plățile prevăzute de Contractul de Credit exclusiv în RON.

5.3. Împrumutatul va efectua plățile aferente Contractului de Credit prin transferarea acestor sume în Contul Creditorului, până cel târziu la Data Rambursării stipulată în cuprinsul Contractului de Credit. Pentru evitarea oricărei îndoieli, Împrumutatul va suporta toate cheltuielile aferente efectuării plăților și transferării sumelor în Contul Creditorului, reprezentând rambursări ale Valoarii Totale Platibile datorata de Împrumutat.

5.4. Obligațiile de plată ale Împrumutatului prevăzute de Contractul de Credit vor fi considerate achitate la data la care toate sumele datorate în baza Contractului de Credit au fost primite în Contul Creditorului.

5.5. La solicitarea Împrumutatului, Creditorul va furniza Împrumutatului, în mod gratuit, un extras din graficul de rambursare a Creditului, ce indică ratele achitate și cele rămase de achitat. Extrasul va arăta plățile datorate, datele scadente ale acestora și condițiile de rambursare, precum și defalcarea fiecărei rate, indicând principalul și Dobânda.

5.6. La data efectuării oricărei plăți în baza Contractului de Credit, Împrumutatul trebuie să specifice în ordinul de plată numărul Contractului de Credit indicat în Profilul Împrumutatului și motivul plății (rambursare/ rambursare parțială).

5.7. În cazul în care plata efectuată de Împrumutat nu este suficientă pentru a acoperi toate obligațiile de plată datorate conform Contractului de Credit de către Împrumutat, Creditorul va solicita Împrumutatului să-și achite obligațiile scadente din Contractul de Credit respectiv în următoarea ordine – (i) dobândă penalizatoare şi comisioane; (ii) dobândă; (iii) principalul Creditului acordat şi alte costuri privind recuperarea creanţelor.

5.8. O anulare sau lipsire de efecte a plății efectuate de Împrumutat, indiferent dacă se produce din motive atribuite Împrumutatului sau nu, nu va exonera Împrumutatul de obligațiile sale de plată, iar plata nu va fi considerată efectuată.

 1. Rambursarea anticipată a Valorii Totale Platibile Datorata de către Împrumutat

6.1. Împrumutatul va avea dreptul, în orice moment pe durata de utilizare a Creditului, să ramburseze parțial sau integral Soldul Curent al Creditului datorat de Împrumutat înainte de Data Rambursării.

6.2. În cazul rambursării anticipate, Împrumutatul are dreptul la o reducere proporțională a Dobânzii datorate pentru suma principală a Creditului, precum și a oricăror costuri corespunzătoare perioadei dintre data plății anticipate și Data Rambursării. Împrumutatul va înștiința Creditorul în scris, prin trimiterea unui email Creditorului înainte de sau cel puțin la Data Rambursării. După primirea notificării scrise respective a Împrumutatului, Creditorul va pregăti și va transmite de îndată Împrumutatului, la adresa de email a acestuia, informațiile privind Valoarea Totala Platibila datorată de Împrumutat, recalculată.

 1. Reesalonare

7.1 Imprumutatul va avea dreptul la Reeșalonare cu conditia achitarii în avans, cel tarziu pana la Data Rambursarii, în Contul Creditorului, a Dobanzii aferente perioadei de 30 (treizeci) de zile cu care se poate prelungi Data Rambursării, in functie de optiunea Imprumutatului.

7.2. Cuantumul Dobanzii mentionat la punctul 7.1 de mai sus este prevazut in Contractul de Credit si va fi perceput de Creditor exclusiv in situatia in care Imprumutatul va solicita Reesalonarea. Imprumutatul poate solicita Reesalonari succesive, Dobanda fiind determinată și percepută succesiv, pentru fiecare perioadă de Reesalonare solicitată, in aceleasi conditii prevazute in Contractul de Credit.

7.3. Pentru a beneficia de Reeșalonare, Împrumutatul va trebui să efectueze plata în avans a Dobânzii aferente Reeșalonarii conform articolului 7.1. de mai sus și să indice în ordinul de plată numărul Contractului de Credit menționat în Profilul Împrumutatului. Creditorul nu va fi obligat să acorde Reesalonarea, decât dacă toate informațiile solicitate conform prezentului document sunt primite în mod corespunzător de la Împrumutat. Creditorul va furniza informațiile Împrumutatului în Profilul Împrumutatului, indicând și Dobânda care ar fi perceputa în cazul Reeșalonării. Reeșalonarea va intra în vigoare la data primirii Dobanzii aferenta Reesalonarii în Contul Creditorului.

7.4. Achitarea Dobanzii în conformitate cu prevederile de mai sus va fi considerată reconfirmare de către Împrumutat a declarațiilor sale acordate conform Clauzelor 1.1 și 11.1 ale acestor Termeni Generali precum și a faptului că nu au intervenit schimbări ale informațiilor și documentelor inițiale furnizate Creditorului.

7.5. În cazul în care Împrumutatul nu-și execută vreuna dintre obligațiile prevăzute de Clauza 8 și Clauza 9 ale Termenilor Generali, Împrumutatul nu va avea dreptul la Reeșalonare.

7.6. Creditorul isi rezerva dreptul de a refuza Reesalonarea, in baza unor motive obiective cum ar fi, dar fara a ne limita la: schimbari legislative, decizii ale autoritatilor, neindeplinirea de catre Imprumutat a obligatiilor prevazute in Contractul de Credit, etc.

7.7. Pe perioada Reeșalonării nu se va percepe niciun fel de comision sau dobândă penalizatoare.

7.8. În cazul rambursării anticipate Împrumutatul are dreptul la o reducere proporțională a Dobânzii aferente Reesalonarii, precum și a oricăror costuri corespunzătoare perioadei dintre data plății anticipate și Data Rambursării asa cum a fost modificata in urma Reesalonarii. Împrumutatul va înștiința Creditorul în scris, prin trimiterea unui email Creditorului înainte de sau cel puțin la Data Rambursării. După primirea notificării scrise respective a Împrumutatului, Creditorul va pregăti și va transmite de îndată Împrumutatului, la adresa de email a acestuia, informațiile privind Valoarea Totala Platibila datorată de Împrumutat, recalculată.

 1. Drepturile și obligațiile Părților

8.1. Împrumutatul va avea dreptul să utilizeze Creditul pentru orice scop legal.

8.2. Împrumutatul va rambursa Valoarea Totala Platibila datorată de Împrumutat în conformitate cu Contractul de Credit.

8.3. În cazul în care orice informații sau documente furnizate de Împrumutat la data înregistrării suferă modificări, inclusiv cele care privesc capacitatea de rambursare, Împrumutatul va notifica de îndată Creditorul în acest scop.

8.4. Împrumutatul este de acord să ia toate măsurile necesare pentru a evita dezvăluirea oricăror informații privind Împrumutatul (inclusiv numele de utilizator și parola aferente Profilului Împrumutatului) către terțe părți. Împrumutatul va utiliza doar mijloace și dispozitive ce asigură comunicarea electronică și transferul de date în siguranță.

 1. Răspundere

9.1. Împrumutatul va răspunde în cazul furnizării de informații false Creditorului la data înregistrării Împrumutatului pe Pagina de Pornire, în Profilul Împrumutatului și în formularul de solicitare a Creditului, precum și pentru caracterul onest, exact și complet al oricăror informații furnizate în Contractul de Credit. Creditorul nu va răspunde pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale din prezentul Contract de Credit care se datorează furnizării de către Împrumutat de informații false ori greșite, ori neactualizării acestor informații.

9.2. Împrumutatul va fi de drept în întârziere în cazul neîndeplinirii la timp a obligațiilor sale prevăzute de prezentul Contractul de Credit, fără să fie necesară intervenția instanței sau alte formalități (cu excepția cazului în care prezenta Clauză 9.2 prevede altfel). În cazul ivirii unui Caz de Culpă care nu este remediat în termen de 5 (cinci) zile de la primirea unei înștiințări în acest sens trimise de Creditor Împrumutatului prin email, Creditorul va avea dreptul să declare exigibil Soldul Curent al Creditului datorat de Împrumutat, care va deveni astfel exigibil și va trebui achitat de îndată de către Împrumutat.

9.3. În cazul în care Împrumutatul efectuează cu întârziere orice plăți prevăzute de Contractul de Credit, Creditorul va avea următoarele drepturi:

(a) să primească de la Împrumutat dobândă penalizatoare în valoare de 1,1 % pentru fiecare zi calendaristică de întârziere la plata Creditului, aplicabilă principalului restant;

(b) să furnizeze informațiile cerute prin lege Biroului de Credit cu privire la datoria Împrumutatului, ce pot afecta istoricul de credit și ratingul de credit posibil ale Împrumutatului și pot constitui motiv pentru refuzarea unui viitor împrumut;

(c) să apeleze la serviciile unor societăți externe de recuperare de debite;

(d) să inițieze procesul de recuperare a datoriei prin acționare în judecată sau orice altă procedură legală.

9.4. Părțile nu vor fi răspunzătoare în cazul neîndeplinirii obligațiilor acestora datorită unor circumstanțe de forță majoră. Prin forță majoră se înțeleg, în acest context, orice circumstanțe externe imprevizibile, absolut insurmontabile și inevitabile, inclusiv întreruperea furnizării de energie, acte normative acceptate de autoritățile din România sau Comunitatea Europeană, greve ce afectează în mod direct Partea afectată, operațiuni militare, calamități naturale sau orice alte circumstanțe similare. O parte poate invoca circumstanțe de forță majoră doar dacă aceasta a întreprins toate acțiunile posibile în scopul îndeplinirii obligațiilor sale din Contractul de Credit. Partea care a fost împiedicată să-și execute obligațiile ca urmare a forței majore va fi obligată să notifice de îndată cealaltă Parte în acest sens. După încetarea circumstanțelor de forță majore, Partea afectată trebuie să reia de îndată îndeplinirea obligațiilor sale.

9.5. Pe toată durata Contractului de Credit, cât timp Părțile utilizează mijloace de comunicare adecvate, Creditorul nu va fi considerat răspunzător pentru niciun fel de întreruperi ale serviciilor poștale, transmisiilor prin fax, electronice sau alte mijloace de comunicare, precum și pentru nefuncționarea altor dispozitive tehnice prin care sunt furnizate serviciile Creditorului, inclusiv dar fără limitare la nefuncționarea mijloacelor de comunicare ca urmare a transmiterii cu întârziere a emailurilor sau pierderii totale ori parțiale a emailurilor, primirii de mesaje false ori greșite, nefuncționarea Paginii de Pornire, nefuncționarea sistemelor de schimburi de date și sistemelor de plată electronice ale instituțiilor de credit (inclusiv a serviciilor bancare prin internet).

9.6. Prin încheierea Contractului de Credit, Împrumutatul confirmă că a citit şi a înţeles toate drepturile Creditorului conform prezentei Clauze 9.

 1. Termenul și încetarea Contractului de Credit. Cesiune.

10.1. Contractul de Credit va fi în vigoare până la îndeplinirea integrală de către Împrumutat a obligațiilor sale prevăzute de acesta.

10.2. Creditorul va avea dreptul să rezilieze Contractul de Credit și să solicite rambursarea tuturor sumelor datorate de Împrumutat conform Contractului de Credit, pe bază de simplă notificare transmisă Împrumutatului și fără să fie necesare intervenția instanței, în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) se adoptă o decizie privind executarea silită a obligațiilor ca urmare a unei proceduri de somaţie, ori se adoptă o decizie privind executarea obligațiilor necontestate, sau

(b) se inițiază procedura de recuperare a datoriilor împotriva Împrumutatului; sau

(c) se descoperă indicii obiective şi temeinice cu privire la starea de insolvabilitate a Împrumutatului, sau

(d) în cazul în care Împrumutatul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile prevăzute la articolul 8 şi/sau, după caz, articolul 9 din Termenii Generali.

10.3. În cazul în care Creditorul reziliază Contractul de Credit conform Articolului 10.4 de mai sus, Împrumutatul va rambursa de îndată integral, la prima cerere a Creditorului, oricare și toate sumele datorate Creditorului în baza Contractului de Credit, inclusiv dobânda penalizatoare acumulată.

10.4. Contractul de Credit poate înceta cu acordul reciproc al Părților, exprimat în forma în care s-a încheiat inițial Contractul de Credit.

10.5. Contractul de Credit poate înceta în cazul exercitării dreptului de retragere de către Împrumutat.

10.6. Creditorul poate cesiona (transfera) oricărei terțe părți creanțele sale împotriva Împrumutatului, precum și fructele civile ale creanțelor, sau drepturile și obligațiile decurgând din acest Contract de Credit, prin notificarea acestei cesiuni Împrumutatului, în conformitate cu Ordonanta de urgenta Nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru  consumatori, în termen de 10 zile de la data operării cesiunii. În cazul unei astfel de cesiuni, Împrumutatul va avea dreptul să exercite împotriva cesionarului toate drepturile Împrumutatului față de Creditor.

 1. Prelucrarea datelor personale ale Împrumutatului

11.1. Împrumutatul își exprimă consimțământul și acordul, în conformitate cu Art. 5, alin.1 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, privind prelucrarea (colectarea, stocarea, înscrierea, înregistrarea, transferul, transmiterea etc.) de către Creditor, în calitate de operator de date personale, a datelor personale ale Împrumutatului, precum și cu privire la furnizarea și primirea de date și alte informații privind Împrumutatul din surse interne sau externe relevante, baze de date și/sau sisteme de înregistrare (precum oricare și toate bazele de date administrative sau alte baze de date disponibile, instituții de credit, bănci, societăți de recuperare de debite sau alți operatori de date personale, etc.) și prelucrarea acestora. Acest lucru va fi aplicabil inclusiv, în măsura și în conformitate cu termenii prevăzuți mai sus, în scopul adoptării de către Creditor a unei decizii privind acceptarea sau nu a înregistrării Profilului Împrumutatului și evaluării solvabilității Împrumutatului înainte de încheierea Contractului de Credit.Împrumutatul este de acord cu prelucrarea datelor de către Creditor cu respectarea acestor Termeni Generali și a Legislației Aplicabile, în scopul executării Contractului de Credit, inclusiv dar fără limitare la recuperarea sumelor datorate conform acestuia.

11.2. Datele personale ale Împrumutatului vor fi prelucrate de Creditor în conformitate cu Legislația Aplicabilă, în următoarele scopuri: executarea acestui Contract de Credit, reclamă, marketing și publicitate, servicii financiare și bancare, rapoarte de credit, colectarea și recuperarea datoriilor, servicii de comunicare electronică. Împrumutatul consimte asupra transferării de către Creditor a datelor personale ale Împrumutatului către împuterniciţi, către entitățile din grupul Creditorului, partenerii săi contractuali și agențiile de recuperare de debite. Împrumutatul înțelege și este de acord cu dezvăluirea de către Creditor de date pozitive, date negative, date privind erorile, date privind fraudele, precum și date personale referitoare la Împrumutat către Biroul de Credit, iar aceste date vor fi puse la dispoziția altor instituții de credit, instituții financiare nebancare și altor entități participante la sistemele de date de tip birou de credit. Datele pozitive, datele negative, datele privind erorile și datele privind fraudele vor fi stocate de Biroul de Credit timp de 4 ani de la data ultimei transmiteri sau actualizări a acestora.

11.3. Împrumutatul are dreptul la informare, drept de acces, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției, ce pot fi exercitate prin transmiterea unei adrese oficiale Creditorului, la sediul social al acestuia indicat în cuprinsul Contractului de Credit.

11.4. Prin completarea formularului de cerere în scopul înregistrării Împrumutatului, Împrumutatul acceptă faptul că respectivele date personale furnizate de Împrumutat pot fi verificate cu cele din registrele de stat, Biroul de Credit și orice alte baze de date legale, și confirmă că acesta a furnizat datele sale personale Creditorului în mod voluntar, în scopul Contractului de Credit și îndeplinirii obligațiilor prevăzute de acesta.

11.5. Totodată, Împrumutatul cunoaște faptul că datele sale personale vor fi păstrate de Creditor timp de 5 (cinci) ani de la încetarea Contractului de Credit cu Împrumutatul, în conformitate cu legislația românească privind prevenirea și combaterea spălării banilor. După expirarea acestei perioade, Creditorul va fi obligat să distrugă datele personale ale Împrumutatului, în cazul în care nu mai subzistă motivele legale pentru prelucrarea în continuare a acestora.

 1. Confidențialitate

12.1. Creditorul confirmă că orice informații privind Împrumutatul, în legătură cu Contractul de Credit, vor fi considerate confidențiale. Creditorul va avea dreptul să furnizeze Biroului de Credit informații privind încheierea de către Împrumutat a acestui Contract de Credit.

12.2. Fără a se aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care Împrumutatul nu-și execută obligațiile din Contractul de Credit, Creditorul va avea dreptul să dezvăluie informațiile privind Împrumutatul societăților de recuperare de debite alese de Creditor la discreția sa, fără consimțământul prealabil al Împrumutatului. Pentru evitarea oricărei nelămuriri, aceasta nu va fi considerată un caz de culpă din partea Creditorul în baza Clauzei 12.1 de mai sus.

12.3. Creditorul poate furniza informațiile privind Împrumutatul societății-mamă și societăților afiliate ale Creditorului, altor companii sau corporații care dobândesc, în mod direct sau indirect, participații majoritare ale Creditorului, sau în care Creditorul dobândește participații directe sau indirecte, contabililor Creditorului, consultanților, avocaților etc. desemnați de Creditor cu privire la executarea Contractului de Credit, în măsura în care aceste informații sunt necesare pentru îndeplinirea funcțiilor delegate acestora.

 1. Alte prevederi

13.1. Pe toată durata Contractului de Credit, Împrumutatul are dreptul să solicite o versiune tipărită a acestui Contract de Credit, ce va fi pusă la dispoziție de îndată de către Creditor. La data efectuării solicitării respective, Împrumutatul va suporta doar costurile aferente expedierii prin curier a Contractului de Credit în format tipărit. Împrumutatul nu va suporta niciun cost in cazul in care se va prezenta la sediul Creditorului in vederea inmanarii versiunii tiparite a Contractului de Credit.

13.2. Contractul de Credit încheiat poate fi modificat cu acordul reciproc al Părților exprimat in forma scrisa.

13.3. Contractul de Credit va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor prevăzute de acesta, și va fi considerat executat la data rambursării de către Împrumutat a Valorii Totale Platibile și a dobânzilor penalizatoare (dacă există).

13.4. Toate înștiințările Părților vor fi efectuate în scris – prin email, fax sau suport hartie, conform prevederilor Contractului de Credit, și vor fi transmise celeilalte Părți la adresele/emailurile/ numerele de fax specificate în Contractul de Credit.

13.5. Împrumutatul este de acord, de bună voie și în mod expres, să primească comunicări comerciale, materiale publicitare, știri și alte informații similare, ce vor fi trimise la adresa email sau numărul de telefon indicate de Împrumutat. Împrumutatul confirmă că acesta nu are niciun fel de obiecțiuni privind utilizarea în viitor a numărului de telefon furnizat și utilizarea adresei email a Împrumutatului în scopul transmiterii de materiale publicitare, știri și alte informații similare. Împrumutatul nu va ridica obiecțiuni cu privire la transmiterea materialelor publicitare în acest mod sau la conținutul acestora. Împrumutatul poate refuza, în orice moment, să primească informații comerciale, prin notificarea Creditorului în acest sens.

13.6. Orice dispută va fi soluționată pe bază de negocieri amiabile. Împrumutatul va avea dreptul să depună plângeri privind Contractul de Credit încheiat la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor de la sediul social al Creditorului sau la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în Bulevardul Aviatorilor, nr. 72, sector 1, București.

13.7. Împrumutatul are dreptul să depună o reclamatie la Creditor cu privire la încheierea, executarea, încetarea și încălcarea Contractului de Credit. Reclamatia Împrumutatului va fi depusă în formă scrisă și trimisă prin poșta recomandată la sediul social al Creditorului. Creditorul va fi obligat să răspundă și să notifice în scris Împrumutatul în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea reclamatiei.

13.8. În cazul în care Părțile nu pot soluționa disputa în mod amiabil, orice astfel de dispută, neînțelegere sau pretenție ivită din Contractul de Credit sau în legătură cu Contractul de Credit ori în legătură cu încălcarea, încetarea sau nulitatea acestuia va fi deferită spre soluționare instanțelor de judecată competente de la domiciliul Împrumutatului.

13.9. În caz de conflict între Termenii Generali și Contractul de Credit, prevederile Contractului de Credit vor prevala.

13.10. Împrumutatul este de acord și convine în mod expres asupra conținutului clauzelor privind dreptul Creditorului de a declara scadența anticipată (9.2) si limitarea răspunderii (9.1 – 9.6).