Informare referitoare la

Prelucrarea datelor personale
in Sistemul Biroului de Credit

 

In calitate de solicitant de credit / împrumutat (persoana vizata), in relația cu Zaplo IFN S.A., am luat la cunoștința următoarele:

 

 1. Date de identificare ale operatorilor

Zaplo IFN S.A. cu sediul in Str. Nicolae Caramfil, nr. 49, etaj 3, Sector 1, București si S.C. Biroul de Credit S.A.persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociați, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform Regulamentului (UE)  nr. 679 din 27aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulația a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

Biroul de Credit S.A. este entitatea de drept privat care administrează Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legătura cu activitatea de creditare desfășurata de Participanți.

Participanții la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări si societăți de recuperare creanțe, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

 1. Temeiul legal si scopul prelucrării

Zaplo IFN SA si S.C. Biroul de Credit S.A. prelucrează datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participanților si al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, in condițiile protejării, facilitării accesului la creditare si prevenirii îndatorării excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii.

Zaplo IFN SA are obligația, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, înainte de încheierea unui contract de credit si pe parcursului derulării acestuia. In acest scop, Zaplo IFN SA prelucrează informațiile indicate la punctul (4), înregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite către Biroul de Credit in vederea prelucrării de către acesta instituție si a consultării acestora de către oricare Participant, in scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare, precum si asigurării produselor de tip credit.

 1. Obligația furnizării datelor si consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară in scopul menționat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizării scopului menționat mai sus. Va conduce la imposibilitatea Zaplo IFN SA de a-si îndeplini obligațiile legale in legătura cu acordarea creditului.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit
 1. date de identificare ale persoanei vizate:numele, prenumele, inițiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/număr pașaport in cazul persoanelor nerezidente;
 2. date referitoare la angajator:numele si adresa angajatorului;
 3. date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei, valuta, frecventa plaților, suma plătita, rata lunara, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului.
 4. date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;
 5. date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produsele de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
 6. date referitoare la insolventa: informații referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
 7. numărul de interogări: indica numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți.
 1. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevăzute la punctul (4) pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți.

Zaplo IFN SA utilizează FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins intre 300 și 850, obținut in urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Participanți in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata să-si plătească in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul următoarele elemente ce conferă predictibilitate: istoricul de plata, datoria curentă, durata contului/conturilor de credit (numărul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numărul de interogări si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), vârsta persoanei vizate in vederea încheierii/derulării contractului de credit.

 1. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal înregistrate in Sistemul Biroului de Credit, sunt dezvăluite Participanților, la cerere, in scopul menționat la punctul (2).

Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția autorităților si instituțiilor publice, conform competentelor acestora si legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Națională a României, Autoritatea Națională de Integritate, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, organele de cercetare penală.

 1. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvăluite Participanților pentru o perioada de 6 luni.

 1. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri

In sine, un proces decizional automatizat este abilitatea de a lua decizii prin mijloace tehnice fără implicarea umană. Zaplo IFN SA utilizează deciziile automatizate, deoarece, de exemplu:

 • permit o mai mare coerență sau corectitudine în procesul de luare a deciziilor (de exemplu, ajută la reducerea potențialului de eroare umană sau de discriminare).
 • reduc riscul ca împrumutații să nu ramburseze împrumuturile.
 • permit transmiterea deciziilor într-un termen mai scurt decât un proces manual și îmbunătățesc eficiența procesului.

Deciziile automatizate ale Zaplo IFN SA pot fi bazate, de exemplu, pe orice tip de date:

 • date furnizate direct de persoanele interesate (cum ar fi răspunsurile din cererea de credit).
 • datele observate despre persoane (cum ar fi datele despre locație, colectate prin intermediul unei aplicații).
 • date derivate sau deduse, cum ar fi un profil al persoanei care a fost deja creat (de exemplu un scor de credit).

Deciziile care nu sunt complet automatizate ar putea include și intervenția umană. De exemplu, înainte de a acorda un împrumut, vom lua în considerare scorul de credit al persoanei vizate, eventual cu o intervenție suplimentară semnificativă efectuată de personalul Zaplo IFN SA înainte de a se aplica o decizie unei persoane.

Zaplo IFN SA folosește decizii automate în vederea executării contractului de credit, pe baza solicitării persoanei vizate, de a face asta.

 1. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, va puteți exercita toate drepturile prevăzute de Regulament, astfel:

 1. dreptul de acces la date, se poate exercita:
  • printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau
  • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroul de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
  • personal sau pe cale electronica, la Zaplo IFN SA – in calitate de creditor/potențial creditor al dvs.

  Totodată aveți dreptul de a obține, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de către Zaplo IFN SA in analiza cererii de credit.

 2. dreptul de rectificare a datelor;
 3. dreptul de ștergere a datelor;
 4. dreptul la restricționarea datelor;
 5. dreptul de a se opune prelucrării,
  pot fi exercitate:

  • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroul de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
  • personal sau pe cale electronica, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al dvs.
 6. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;
  poate fi exercitat:

  • pe cale telefonica apelând Serviciul Clienți la 031 229 51 11 sau Colectare Debite la 031 229 52 06
  • printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa poștal la Zaplo IFN SA – Str. Nicolae Caramfil, nr. 49, etaj 3, Sector 1, București, sau
  • pe cale electronica – email sau email semnat cu semnătura electronica la info@zaplo.ro  sau colectare@zaplo.ro.
 7. dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si justiției.

 

 1. Datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor sunt:

Pentru Zaplo IFN SA – adresa de email info@zaplo.ro  sau  colectare@zaplo.ro

Pentru Biroul de Credit – adresa de email: rpd@birouldecredit.ro