ANEXA II

 

INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

 

 

1.       Identitatea şi datele de contact ale creditorului

 

 

Creditor

Adresă

 

Telefon

E-mail

Fax

Adresa internet

ZAPLO IFN S.A.

Str. Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3, sector 1, București 013685

031 229 51 11

info@zaplo.ro

031 710 70 05

www.zaplo.ro

 

 

2.      Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

 

 

Tipul de credit

Împrumut în sumă fixă pe termen scurt

Valoarea totală a creditului

Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit.

1400.00 RON

Condiţiile care reglementează tragerea creditului

Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor.

Potrivit alegerii Împrumutatului din pagina de profil, transferul sumei Creditului poate avea loc Online sau Offline.

 

Online – Creditorul va transfera imediat suma Creditului în contul indicat de Împrumutat.

 

Offline – suma Creditului va fi disponibilă Împrumutatului la Partenerii menţionaţi ai Creditorului.

Durata contractului de credit

08.01.2019

Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate

 

 

 

Va trebui să achitaţi următoarele:

 

1861.00 RON, reprezentând suma totala pe care o datoraţi conform contractului de credit, într-o singură rată, la data rambursării stabilită prin contract.

 

Dobânda şi/sau costurile se plătesc odată cu rambursarea sumei principale, într-o singură rată, la data rambursării stabilită în contractul de credit.

Valoarea totală pe care va trebui să o achitaţi

Înseamnă suma împrumutată plus dobânda şi posibile costuri aferente creditului.

1861.00 RON

 

 

3.      Costurile creditului

 

 

Rata dobânzii aferentă creditului sau, după caz, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit

400.72 % fixă pe toată durata contractului.

 

Dobânda anuală efectivă (DAE)

Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.

DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte.

3,091.7 % DAE.

 

DAE pentru primul credit este 0%. DAE variază în funcţie de valoarea creditului şi de durata acestui şi este indicată în contractul de credit. Exemplu de DAE:valoare credit 1400.00 RON; durată credit 30 zile; Valoare totală plătibilă în baza creditului (valoare credit + dobândă) 1861.00 RON; DAE – 3,091.7 %.

 

 

4.      Costuri aferente

 

 

Costuri în caz de întârziere la plată

Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu executare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite.

Vi se va percepe o dobândă penalizatoare în cuantum de 1,1% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere la plata Creditului, aplicabilă principalului restant.

 

 

5.      Alte aspecte juridice importante

 

 

Dreptul de retragere

Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice.

Da.

Rambursare anticipată

Aveţi dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată totală sau parţială a creditului.

Da.

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislaţia comunitară ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică..

 

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar tipărit al proiectului de contract de credit. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.

 

După caz

Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să respecte obligaţiile precontractuale referitoare la caracteristicile si costurile produsului de creditare.

Această informaţie este valabilă 15 zile de la data furnizării prezentului formular.

 

 

6.      Informaţii suplimentare în cazul comercializării la distanţă de servicii financiare

 

 

a) referitoare la creditor

 

Înregistrarea

ZAPLO IFN S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul 33702265

 

Autoritatea de supraveghere

Banca Naţională a României

b) referitoare la contractul de credit

 

Exercitarea dreptului de retragere

Retragerea se poate efectua în termen de 14 zile, în scris, prin trimiterea de către împrumutat a unei notificări de retragere creditorului sub formă de scrisoare, la adresa de corespondență a creditorului. Împrumutatul va indica în notificarea de retragere (i) numele și sediul social ale Creditorului, (ii) prenumele și numele Împrumutatului, (iii) notificarea retragerii din Contractul de Credit, (iv) locul și data încheierii notificării.

 

Netransmiterea unei notificări de retragere în termenul indicat va atrage imposibilitatea împrumutatului de a-şi exercita dreptul de retragere.

Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

Legea română.

 

Clauza care precizează legislaţia aplicabilă contractului de credit şi/sau instanţa competentă

Contractul de credit va fi guvernat de legea română.

Orice dispută în legătură cu contractul de credit va fi deferită spre soluţionare instanţelor de judecată competente din România.

Regimul lingvistic

Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba română. Cu consimţământul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în limba română pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căi de atac

 

Existenţa şi posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumator

Orice dispută va fi soluționată pe bază de negocieri amiabile. Împrumutatul va avea dreptul să depună o contestație la creditor cu privire la încheierea, executarea, încetarea și încălcarea contractului de credit. Obiecțiunea împrumutatului va fi depusă în formă scrisă și trimisă prin poșta recomandată la sediul social al creditorului. Creditorul va fi obligat să răspundă și să notifice în scris împrumutatul în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea contestației.

 

 

7. Informare referitoare la
Prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit


In calitate de solicitant de credit / împrumutat (persoana vizata), in relația cu Zaplo IFN S.A., am luat la cunoștința următoarele:


1. Date de identificare ale operatorilor

Zaplo IFN S.A. cu sediul in Str. Nicolae Caramfil, nr. 49, etaj 3, Sector 1, București si S.C. Biroul de Credit S.A. persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociați, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulația a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

Biroul de Credit S.A. este entitatea de drept privat care administrează Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legătura cu activitatea de creditare desfășurata de Participanți.

Participanții la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări si societăți de recuperare creanțe, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

 

2. Temeiul legal si scopul prelucrării

Zaplo IFN SA si S.C. Biroul de Credit S.A. prelucrează datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participanților si al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, in condițiile protejării, facilitării accesului la creditare si prevenirii îndatorării excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii.

Zaplo IFN SA are obligația, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, înainte de încheierea unui contract de credit si pe parcursului derulării acestuia. In acest scop, Zaplo IFN SA prelucrează informațiile indicate la punctul (4), înregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite către Biroul de Credit in vederea prelucrării de către acesta instituție si a consultării acestora de către oricare Participant, in scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare, precum si asigurării produselor de tip credit.

 

3. Obligația furnizării datelor si consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară in scopul menționat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizării scopului menționat mai sus. Va conduce la imposibilitatea Zaplo IFN SA de a-si îndeplini obligațiile legale in legătura cu acordarea creditului.

 

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit

date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, inițiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/număr pașaport in cazul persoanelor nerezidente;

date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului;

date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei, valuta, frecventa plaților, suma plătita, rata lunara, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului.

date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;

date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produsele de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;

date referitoare la insolventa: informații referitoare la produsele de tip credit la care persoana vizata informații referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;

numărul de interogări: indica numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți.

 

5. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevăzute la punctul (4) pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți.

Zaplo IFN SA utilizează FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins intre 300 și 850, obținut in urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Participanți in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata să-si plătească in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul următoarele elemente ce conferă predictibilitate: istoricul de plata, datoria curentă, durata contului/conturilor de credit (numărul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numărul de interogări si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), vârsta persoanei vizate in vederea încheierii/derulării contractului de credit.

 

6. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal înregistrate in Sistemul Biroului de Credit, sunt dezvăluite Participanților, la cerere, in scopul menționat la punctul (2).

Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția autorităților si instituțiilor publice, conform competentelor acestora si legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Națională a României, Autoritatea Națională de Integritate, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, organele de cercetare penală.

 

7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvăluite Participanților pentru o perioada de 6 luni.

 

8. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri

In sine, un proces decizional automatizat este abilitatea de a lua decizii prin mijloace tehnice fără implicarea umană. Zaplo IFN SA utilizează deciziile automatizate, deoarece, de exemplu:

  • permit o mai mare coerență sau corectitudine în procesul de luare a deciziilor (de exemplu, ajută la reducerea potențialului de eroare umană sau de discriminare).
  • reduc riscul ca împrumutații să nu ramburseze împrumuturile.
  • permit transmiterea deciziilor într-un termen mai scurt decât un proces manual și îmbunătățesc eficiența procesului.

Deciziile automatizate ale Zaplo IFN SA pot fi bazate, de exemplu, pe orice tip de date:

  • date furnizate direct de persoanele interesate (cum ar fi răspunsurile din cererea de credit).
  • datele observate despre persoane (cum ar fi datele despre locație, colectate prin intermediul unei aplicații).
  • date derivate sau deduse, cum ar fi un profil al persoanei care a fost deja creat (de exemplu un scor de credit).

Deciziile care nu sunt complet automatizate ar putea include și intervenția umană. De exemplu, înainte de a acorda un împrumut, vom lua în considerare scorul de credit al persoanei vizate, eventual cu o intervenție suplimentară semnificativă efectuată de personalul Zaplo IFN SA înainte de a se aplica o decizie unei persoane.

Zaplo IFN SA folosește decizii automate în vederea executării contractului de credit, pe baza solicitării persoanei vizate, de a face asta.

 

9. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, va puteți exercita toate drepturile prevăzute de Regulament, astfel:

a. dreptul de acces la date, se poate exercita:

– 

printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau

prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroul de Credit (www.birouldecredit.ro ), sau

personal sau pe cale electronica, la Zaplo IFN SA – in calitate de creditor/potențial creditor al dvs.

Totodată aveți dreptul de a obține, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de către Zaplo IFN SA in analiza cererii de credit.

b. dreptul de rectificare a datelor;

c. dreptul de ștergere a datelor;

d. dreptul la restricționarea datelor;

e. dreptul de a se opune prelucrării,
pot fi exercitate:

– 

prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroul de Credit (www.birouldecredit.ro ), sau

personal sau pe cale electronica, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al dvs.

f. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;
poate fi exercitat:

– 

pe cale telefonica apelând Serviciul Clienți la 031 229 51 11 sau Colectare Debite la 031 229 52 06

printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa poștal la Zaplo IFN SA - Str. Nicolae Caramfil, nr. 49, etaj 3, Sector 1, București, sau

pe cale electronica – email sau email semnat cu semnătura electronica la info@zaplo.ro sau colectare@zaplo.ro .

g. dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si justiției.

 

10. Datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor sunt:

Pentru Zaplo IFN SA – adresa de email info@zaplo.ro sau colectare@zaplo.ro Pentru Biroul de Credit – adresa de email: rpd@birouldecredit.ro