ANEXA II

 

INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

 

 

1.       Identitatea şi datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit

 

 

Creditor

Adresă

 

Telefon

E-mail

Fax

Adresa internet

ZAPLO IFN S.A.

Str. Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3, sector 1, București 013685

031 229 51 11

info@zaplo.ro

031 710 70 05

www.zaplo.ro

 

 

2.      Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

 

 

Tipul de credit

Împrumut în sumă fixă pe termen scurt

Valoarea totală a creditului

Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit.

1400.00 RON

Condiţiile care reglementează tragerea creditului

Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor.

Potrivit alegerii Împrumutatului din pagina de profil, transferul sumei Creditului poate avea loc Online sau Offline.

 

Online – Creditorul va transfera imediat suma Creditului în contul indicat de Împrumutat.

 

Offline – suma Creditului va fi disponibilă Împrumutatului la Partenerii menţionaţi ai Creditorului.

Durata contractului de credit

20.03.2018

Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate

 

 

 

Va trebui să achitaţi următoarele:

 

1861.00 RON, reprezentând suma totala pe care o datoraţi conform contractului de credit, într-o singură rată, la data rambursării stabilită prin contract.

 

Dobânda şi/sau costurile se plătesc odată cu rambursarea sumei principale, într-o singură rată, la data rambursării stabilită în contractul de credit.

Valoarea totală pe care va trebui să o achitaţi

Înseamnă suma împrumutată plus dobânda şi posibile costuri aferente creditului.

1861.00 RON

 

 

3.      Costurile creditului

 

 

Rata dobânzii aferentă creditului sau, după caz, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit

400.72 % fixă pe toată durata contractului.

 

Dobânda anuală efectivă (DAE)

Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.

DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte.

3,091.7 % DAE.

 

DAE pentru primul credit este 0%. DAE variază în funcţie de valoarea creditului şi de durata acestui şi este indicată în contractul de credit. Exemplu de DAE:valoare credit 1400.00 RON; durată credit 30 zile; Valoare totală plătibilă în baza creditului (valoare credit + dobândă) 1861.00 RON; DAE – 3,091.7 %.

 

 

4.      Costuri aferente

 

 

Costuri în caz de întârziere la plată

Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu executare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite.

Vi se va percepe o dobândă penalizatoare în cuantum de 1,1% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere la plata Creditului, aplicabilă principalului restant.

 

 

5.      Alte aspecte juridice importante

 

 

Dreptul de retragere

Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice.

Da.

Rambursare anticipată

Aveţi dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată totală sau parţială a creditului.

Da.

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislaţia comunitară ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică..

 

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.

 

După caz

Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să respecte obligaţiile precontractuale

Această informaţie este valabilă 15 zile de la data furnizării prezentului formular.

 

 

6.      Informaţii suplimentare în cazul comercializării la distanţă de servicii financiare

 

 

a) referitoare la creditor

 

Înregistrarea

ZAPLO IFN S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul 33702265

 

Autoritatea de supraveghere

Banca Naţională a României

b) referitoare la contractul de credit

 

Exercitarea dreptului de retragere

Retragerea se poate efectua în termen de 14 zile, în scris, prin trimiterea de către împrumutat a unei notificări de retragere creditorului sub formă de scrisoare, la adresa de corespondență a creditorului. Împrumutatul va indica în notificarea de retragere (i) numele și sediul social ale Creditorului, (ii) prenumele și numele Împrumutatului, (iii) notificarea retragerii din Contractul de Credit, (iv) locul și data încheierii notificării.

 

Netransmiterea unei notificări de retragere în termenul indicat va atrage imposibilitatea împrumutatului de a-şi exercita dreptul de retragere.

Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

Legea română.

 

Clauza care precizează legislaţia aplicabilă contractului de credit şi/sau instanţa competentă

Contractul de credit va fi guvernat de legea română.

Orice dispută în legătură cu contractul de credit va fi deferită spre soluţionare instanţelor de judecată competente din România.

Regimul lingvistic

Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba română. Cu consimţământul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în limba română pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căi de atac

 

Existenţa şi posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumator

Orice dispută va fi soluționată pe bază de negocieri amiabile. Împrumutatul va avea dreptul să depună o contestație la creditor cu privire la încheierea, executarea, încetarea și încălcarea contractului de credit. Obiecțiunea împrumutatului va fi depusă în formă scrisă și trimisă prin poșta recomandată la sediul social al creditorului. Creditorul va fi obligat să răspundă și să notifice în scris împrumutatul în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea contestației.