ANEXA II

 

INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

 

 

1.       Identitatea şi datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit

 

 

Creditor

Adresă

 

Telefon

E-mail

Fax

Adresa internet

ZAPLO IFN S.A.

Str. Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3, sector 1, București 013685

031 229 51 11

info@zaplo.ro

031 710 70 05

www.zaplo.ro

 

 

2.      Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

 

 

Tipul de credit

Împrumut în sumă fixă pe termen scurt

Valoarea totală a creditului

Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit.

1400.00 RON

Condiţiile care reglementează tragerea creditului

Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor.

Potrivit alegerii Împrumutatului din pagina de profil, transferul sumei Creditului poate avea loc Online sau Offline.

 

Online – Creditorul va transfera imediat suma Creditului în contul indicat de Împrumutat.

 

Offline – suma Creditului va fi disponibilă Împrumutatului la Partenerii menţionaţi ai Creditorului.

Durata contractului de credit

20.07.2018

Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate

 

 

 

Va trebui să achitaţi următoarele:

 

1861.00 RON, reprezentând suma totala pe care o datoraţi conform contractului de credit, într-o singură rată, la data rambursării stabilită prin contract.

 

Dobânda şi/sau costurile se plătesc odată cu rambursarea sumei principale, într-o singură rată, la data rambursării stabilită în contractul de credit.

Valoarea totală pe care va trebui să o achitaţi

Înseamnă suma împrumutată plus dobânda şi posibile costuri aferente creditului.

1861.00 RON

 

 

3.      Costurile creditului

 

 

Rata dobânzii aferentă creditului sau, după caz, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit

400.72 % fixă pe toată durata contractului.

 

Dobânda anuală efectivă (DAE)

Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.

DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte.

3,091.7 % DAE.

 

DAE pentru primul credit este 0%. DAE variază în funcţie de valoarea creditului şi de durata acestui şi este indicată în contractul de credit. Exemplu de DAE:valoare credit 1400.00 RON; durată credit 30 zile; Valoare totală plătibilă în baza creditului (valoare credit + dobândă) 1861.00 RON; DAE – 3,091.7 %.

 

 

4.      Costuri aferente

 

 

Costuri în caz de întârziere la plată

Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu executare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite.

Vi se va percepe o dobândă penalizatoare în cuantum de 1,1% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere la plata Creditului, aplicabilă principalului restant.

 

 

5.      Alte aspecte juridice importante

 

 

Dreptul de retragere

Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice.

Da.

Rambursare anticipată

Aveţi dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată totală sau parţială a creditului.

Da.

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislaţia comunitară ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică..

 

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar tipărit al proiectului de contract de credit. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.

 

După caz

Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să respecte obligaţiile precontractuale referitoare la caracteristicile si costurile produsului de creditare.

Această informaţie este valabilă 15 zile de la data furnizării prezentului formular.

 

 

6.      Informaţii suplimentare în cazul comercializării la distanţă de servicii financiare

 

 

a) referitoare la creditor

 

Înregistrarea

ZAPLO IFN S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul 33702265

 

Autoritatea de supraveghere

Banca Naţională a României

b) referitoare la contractul de credit

 

Exercitarea dreptului de retragere

Retragerea se poate efectua în termen de 14 zile, în scris, prin trimiterea de către împrumutat a unei notificări de retragere creditorului sub formă de scrisoare, la adresa de corespondență a creditorului. Împrumutatul va indica în notificarea de retragere (i) numele și sediul social ale Creditorului, (ii) prenumele și numele Împrumutatului, (iii) notificarea retragerii din Contractul de Credit, (iv) locul și data încheierii notificării.

 

Netransmiterea unei notificări de retragere în termenul indicat va atrage imposibilitatea împrumutatului de a-şi exercita dreptul de retragere.

Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

Legea română.

 

Clauza care precizează legislaţia aplicabilă contractului de credit şi/sau instanţa competentă

Contractul de credit va fi guvernat de legea română.

Orice dispută în legătură cu contractul de credit va fi deferită spre soluţionare instanţelor de judecată competente din România.

Regimul lingvistic

Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba română. Cu consimţământul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în limba română pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căi de atac

 

Existenţa şi posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumator

Orice dispută va fi soluționată pe bază de negocieri amiabile. Împrumutatul va avea dreptul să depună o contestație la creditor cu privire la încheierea, executarea, încetarea și încălcarea contractului de credit. Obiecțiunea împrumutatului va fi depusă în formă scrisă și trimisă prin poșta recomandată la sediul social al creditorului. Creditorul va fi obligat să răspundă și să notifice în scris împrumutatul în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea contestației.

 

 

7. ACORD
de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la S.C. Biroul de Credit S.A.

 

1. Persoana:

Codul de identificare:

(CNP sau cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor fizice nerezidente)


Imi exprim In mod expres consimtamantul ca Zaplo IFN S.A. sa prelucreze informatiile indicate la punctul 2 de mai jos inregistrate pe numele meu in evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor inregistrate pe numele meu in baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (institutiile de credit, institutii financiare nebancare si de asigurari) in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare si de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.


2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:

a) date de identificare a persoanei fizice *

b) date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari **

c) date referitoare la fraudulenti ***

d) date referitoare la inadvertente constatate de Zaplo Finance IFN S.A. ****

e) numarul de interogari *****


*  cuprinde informatii legate de: numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;


**  cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadenței, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului) si informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu produsul acordat;


***  cuprinde informatii legate de: savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, in relatia directa cu Zaplo IFN S.A., constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate;


****  cuprinde informatii legate de: date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului;


****  cuprinde informatii legate de: date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului;


*****  indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti, in scopul acordarii si derularii unei relatii de creditare. Interogarile sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de pana la 6 luni si utilizate in calculul FICO® Score de la Biroul de Credit.


Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate in baza de date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizari.


Am luat la cunostinta faptul ca Zaplo IFN S.A. utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor. FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins intre 300 și 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea sa-mi platesc in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.


FICO® Score de la Biroul de Credit este rezultatul aplicarii unei metode statistice care ia in calcul datele cu care persoanele vizate sunt inregistrate in Sistemul Biroului de Credit.


FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un element cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii mele in vederea incheierii/derularii contractului de credit.


Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:


(i)  Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;


(ii)  Dreptul de acces la date:


- dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta, inclusiv FICO® Score de la Biroul de Credit


- Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: “Biroul de Credit SA, Str. Sfanta Vineri nr. 29, sector 3, Bucuresti, cod postal 030203”, sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, in care sa se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon);


- dreptul de a obtine, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit cu FICO® Score de la Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Participant in analiza cererii de credit, impreuna cu informatiile prevazute la art. 13 din Legea nr. 677/2001


(iii)  Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv asupra celor care au fost utilizate in calculul FICO® Score de la Biroul de Credit. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie;


(iv)  Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, inclusiv a FICO® Score de la Biroul de Credit, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre “denumirea institutiei”, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei..”


(v)  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace autonome, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;


(vi)   Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost incalcate.Semnatura emitentului

Semnatura autorizata si stampila institutiei